Hirdetések

A templomfelújítás alatt hétfőtől szombatig a misék a közösségi házban lesznek megtartva.
Vasárnap a felújítás a­latt is a templomban lesznek a misék.

Évközi 33. vasárnap
2017. november 19.

A hét ünnepei a következők:

 

Szent Erzsébet

Szentmise végén kiosztjuk az Erzsébet-ke­­nye­­reket, a jótékonyság szimbólumát.  

Templomfelújítás, gyűjtés a tem­plom belső fes­té­sé­­­re és színes ü­veg­ablakainak res­­­­ta­­urálására

Megkezdődött a tem­plom belsejének rész­le­­ges kifes­té­­se. Egyidejűleg a leg­rosszabb ál­­­la­pot­­ban lé­vő négy színes üveg­ablakot is fel­újít­­tat­­juk. Az a döntés született, hogy kibővítjük az eddigi tervet, és a teljes szentély felújításra kerül, az oldalsó freskók és az oltárkép is. Ezzel nyilván jelentősen növekedett a költség is. Mindehhez szeretettel kér­jük a hí­vek, csa­lá­­dok és vál­lalkozások anyagi tá­mo­ga­tá­sát. A tá­mo­­gatás cél­jára a kü­lön per­­selyt he­lyez­tünk ki a tem­plom­ban! Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönjük!

Első gyónás és áldozás

Az állami iskolákba já­ró ált. is­ko­lás gyerekek számára Dávid atya szombaton 9 órakor tart foglalkozást a har­­madikosoknak (vagy nagyobb elsőgyónóknak), MINDEN ELSŐ­ÁL­DO­ZÁSRA KÉSZÜLŐNEK PEDIG KÖZÖS ALKALOM LESZ SZOMBATON 15 ÓRAKOR.

Krisztus, a Világmindenség Ki­rá­­lya fő­­ün­­­ne­­pe

jövő va­sárnap, az egyházi év utolsó vasár­nap­­ja, ez a cso­da­szép ün­nep te­tőzi be az egy­házi év kör-szer­ke­ze­tét: kez­dődik a Krisz­­­tus­ra vá­ra­kozással, az Ad­vent­­tel és ki­csú­cso­sodik a győz­tes Krisz­tus ün­ne­pé­ben, akihez mi is tar­tunk, aki vég­cé­lunk, é­le­­tünk tető­pont­­ja.

Krisztus Király szentségimádás

KRISZTUS KIRÁLY FŐÜNNEPÉNEK ELŐESTÉJÉN, CSATLAKOZVA A KÁRPÁT-MEDENCEI KEZDEMÉNYEZÉSHEZ, TEMPLOMUNKBAN IS LESZ SZENTSÉGIMÁDÁS. Miserendünk mi­att mi nem tudjuk pontosan akkor tartani, amikor a szervezők javasolják, de mégis nagyjából alkalmazkodunk a kö­zös időponthoz, hogy együtt imádkozzunk Kárpát-medence-szerte. így templomunkban a Krisztus Király-szent­ség­imádás NOVEMBER 25-ÉN SZOMBATON 16.45 – 17.25 KÖZÖTT LESZ. CSATLAKOZZUNK MINÉL TÖBBEN, I­MÁD­KOZZUNK EGYÜTT KIRÁLYUNK ELŐTT! Ezen szentségimádás és a városi gyertyagyújtás miatt viszont Ad­vent 1. vasárnapján ELMARAD a szentségimádás. Mindenkit várunk szeretettel!

 

Szombati szentségimádás és mise a templomban

Szombati szentségimádás és mise a templomban lesz a héten, és a szombat esti adventi gyertyagyújtós misék is a templomban lesznek majd.  

Óvodás szentmise

Óvodás szentmise vasárnap 11-kor a Közösségi Házban. Szeretettel várjuk az óvodásokat és szüleiket.

Szentmise és imádságos-énekes imaóra

Szentmise és imádságos-énekes imaóra Csiszér László éneklésével csütörtökön fél 6-tól.

Adventi, karácsonyi könyvvásár

Adventi, karácsonyi könyvvásár lesz december 3.-án a szentmisék előtt és után a Közösségi Ház­ban.

Advent, Rorate, Gyertyagyúj­tás

Két hét múlva szom­bat es­­te kez­­dődik az Úr­jövet, az Ad­vent. Az adventi idő­szak­­ban minden szom­bat este fél 6-kor lesz szent­­mi­se, ün­­nepi gyer­­­tyagyújtással, dimeditációval. Min­denkit vá­runk az ad­venti ko­szorú meg­­áldására és a gyer­tyagyújtásra! Szá­mítsunk rá, hogy e­zek a szom­bat es­ti mi­­­sék kb. más­­fél órát tartanak. Ha­son­ló­­­kép­­pen min­den hét­­köznap reg­­­gel 6-kor lesz ad­venti Rorate szentmise, min­­dig rö­vid prédikációval a Közösségi Házban. Adventben a vasárnap reggeli szentmiséken is lesz egyszerű gyer­tya­gyújtás (nem ünnepélyes, mint szom­bat este). Használjuk fel e szent időt az el­mé­lyü­lés­re, bé­kére.

Adventi evangéliumi esték

A három adventi pénteken az esti mise után 18 órától (8.-án a főünnep miatt 18.30-tól) a régebben evangéliumi esték néven futó alkalmakhoz hasonló bibliai alkalmat tart Zsolt atya az advent, prófétaság témakörében, felnőttek, vagy akár kb. 14 év fölötti nagyobb fiatalok számára. Várunk sze­re­tet­tel minden érdeklődőt.

Keresztelés

A legközelebbi ünne­pé­lyes ke­resz­­te­lések, a­mely­­­­re el­­­fo­­­­gad­­juk a je­­lent­­­ke­zé­se­­ket, de­­cember 10, január 7 és február 11. lesznek a 10-es misében. E­lőt­te 3 alkalom ke­­resz­te­­lési ta­­ní­tás és pró­­­­ba van, a­­­mi­­re a szü­­­­­­­­lő­­­­­­­­­­­ket és ke­­­­­­­reszt­­­­­­­­szü­­lő­ket FELTÉTLE­NÜL vár­juk (más hoz­­­­­­­­­­zá­­­tar­to­­zót is szí­­­­­ve­­sen lá­­tunk raj­­­­­tuk kí­­vül). A ke­­­resz­­­­te­­­­­lés­­­­­­­re je­­­­­­lent­­ke­­­­­ző nyom­­­­­­­­­­tat­­vány a plé­­­­­­­­­­bá­­ni­­án át­­ve­­he­­tő. Más te­­­le­­­pü­­­lé­­sek la­­kó­i, más plébánia hívei csak sa­­­­ját plé­­­­bá­­­no­­­suk tud­­tá­val és en­ge­dé­lyé­vel je­lent­kez­het­nek nálunk. Ha a ke­­­­­­­reszt­­szü­­­­­lők tar­­­­­­­­­­toz­­nak más plé­­bá­­­­­­ni­­­á­­­hoz, ne­­­kik i­ga­­­­zo­­­­lást kell hoz­­­ni­­­uk sa­­ját plé­­­bá­­no­­­suk­­­tól, hogy a tör­vény elő­í­­rá­­­­­­­sa­­i­­­nak meg­­­­­fe­­lel­­­­­­­­­­­­nek, és le­­­het­­nek ke­­­reszt­­­­­­szü­­­­lők.

 

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 

Korábbi hirdetések

Miserend

Kiskunhalas

A hét minden napján: 17:30-tól
Vasárnap: 8:30, 10:00, 17:30

Első pénteken és első szombaton reggel 7:00-kor is van mise.

Első vasárnap az esti szentmise előtt 1 órával szentségimádás a templomban.

Balotaszállás

Minden vasárnap 11:00

Harkakötöny

Minden vasárnap: 8:30

Zsana

Minden vasárnap 9:45Következő esemény
Nap
Óra
Perc
Másodperc

Kanonoki és plébánosi beiktatásBook your tickets

Starts