Hirdetések

Figyelem!

Az esti szentmisék szeptember 1-től 17:30-kor kezdődnek!

 

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2019. Szeptember 8.
Évközi 23. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

Kisboldogasszony ünnepe

Az idén ki­­­vételesen vasárnapra esne, de mivel Ma­­gyar­országon nem főünnep rangban vagy, e­zért i­dén alapvetően elmaradna. Mi úgy dön­töt­tünk, hogy emiatt szeptember 9.-én, HÉT­FŐ ESTE utó­lag megtartjuk, a hétfői misét er­ről az ünnepről vesszük Má­ria szü­letés­nap­ja tisz­teletére.

Szent Kereszt felmagasztalá­sá­nak ünnepe

Szombaton Szent Kereszt Fel­ma­gasztalásának ün­ne­pe, az egyik leg­na­gyobb köznapra eső ünnepünk. Este fél 6-kor lesz ün­nepi szentmise. Vagyis a szombati szentmisét Szent Kereszt ünnepéről és nem a vasárnapról vesszük. EZ OKBÓL ÉS MIN­DEN AL­KA­LOMMAL, AMIKOR ÜNNEP E­SIK SZOM­BAT­RA, A SZOMBAT ESTI MISE CSAK AK­KOR ÉRVÉNYES VASÁRNAPRA, HA TÉNY­LEG VALAMI SÚLYOS OKBÓL NEM TUDUNK VA­SÁRNAP IS EL­JÖN­NI MISÉRE – HISZEN A SZOM­BATI MISE ILYENKOR NEM A VA­SÁR­NAP­RÓL, HA­NEM AZ AKKORRA ESŐ ÜN­NEP­RŐL VAN.

Fájdalmas Szűzanya ünnepe

Fájdalmas Szűzanya ünnepe is i­dén vasárnapra, jövő hétre esik, ezért ugyan­úgy elmaradna, mi pedig a 16-i hétfő esti misét vesszük majd. erről az ünnepről.

Harkakötönyi búcsú, 50 év

Míg a mi templomunk 250 éves jubileumát ünnepli, a har­­kakötönyi kis templom idén 50 éves. Az idei bú­­csún erre is emlékezünk. Szent Kereszt fel­ma­­gasz­talása ünnepe tiszteletére, szeptember 15.-én vasárnap du. 3-kor tartjuk a búcsút. Idén az ünnepi szent­mi­sét Gyulay Endre nyugal­ma­zott szegedi püspök úr tartja. A harkakötönyi i­de­i 50 éves búcsúra mindenkit nagy sze­retettel hívunk ünnepelni!

Veni Sancte, táskaáldás

Elsősorban a református és önkormányzati iskolákba járó hittanos gyerekek szá­mára, de természetesen minden, a katolikus iskolákba járó hittanos számára is örömmel és nyitottan (csak ne­kik van saját tanévnyitójuk) hirdetjük, hogy SZEPTEMBER 15.-ÉN A 10-ES MISÉBEN KÉRJÜK A SZENTLÉLEK ÁL­DÁSÁT AZ ÚJ TANÉVRA, TÁSKAÁLDÁSSAL EGYBEKÖTVE. Minden gyermeket (szü­leikkel e­gyütt) nagy sze­re­tet­tel várunk, egyben kérjük, hogy a gyerekek hozzák el iskolatáskáikat is, azokat megáldjuk a misében. Kérem tisz­telettel a hitoktatókat, hogy hirdessék, hívják hittanosaikat, hogy minél többen jöjjenek el a szép alkalomra. Szinte minden iskolásnak (csak az újaknak nem) még májusban írott meghívót is küldtem az alkalomra.

Templomunk felszentelésének főünnepe

Templomunk felszentelésének főünnepe, október 6, idén hatalmas ünnep, a vi­lághírű Częstochowa-i kegyhely igazgatója tartja: Sajnos az utóbbi időben ennek ün­nep­lé­­se templo­munk­ban valamely okból elmaradt. Ez a nap a saját templomban egyébként kötelező főünnep, de nem is a kö­te­le­ző­sé­gen van a hangsúly, hanem a templomunk szeretetén, születésnapi felköszöntésén. Ez egyfajta má­­so­­dik búcsú, a búcsúval egyenrangú ünnep. És ez a nap templomunk esetében ismert, október 6. Idén és jövőre, 2019-2020-ban, a templom 250 évének ünnepi évében már nagyon is szeretnénk hangsúlyosan ünnepelni. A szokott feltételek mel­lett teljes búcsúval jár. Idén ez alkalomból templomunkban mutat be ezüstmisét ok­tó­ber 6-án du. 4 órakor Marian Adam Waligóra OSPPE pálos szerzetes atya, az évente több millió zarándok ál­tal felkeresett Często­chowa-i kegyhely - Lengyelország lelki fővárosa - kolostorának házfőnöke Az ün­ne­pi szentmisén köz­re­mű­kö­dik és a szentmise folytatásaként még további fél órás hangversenyt ad a tem­plom­ban a Magyar Honvédség Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekara.

Marian Adam Waligóra pálos szerzetest 1994-ben szentelték pappá Częstochowában. Fiatal szerzetesként ma­gya­rul is tanult a magyar alapítású rend gyökerei miatt, valamint a magyarországi pálosokkal való kapcsolattartás ér­de­kében. Pappá szentelése után újmisésként Magyarországra, a pécsi pálos kolostorba került, és ott végzett egy é­ven keresztül lelkipásztori szolgálatot, elmélyítve ezalatt magyar nyelvi, történelmi és kulturális ismereteit.

Lengyelország nemzeti kegyhelyére, Częstochowába, a Jasna Góra-i pálos kolostorba helyezték: 2014-ig a kegyhely igazgatóhelyettese volt, 2014-ben a kolostor házfőnökhelyettese, majd (97.) házfőnöke lett: a pálos rend legnagyobb kolostorának, több mint száz szerzetesnek elöljárója. Aki csak teheti, jöjjön el megünnepelni tem­plo­munk születésnapját, és nagyszerű kivételes vendégünket fogadni, ezüstmisés áldásában részesülni!

Önkormányzati iskolák hittanosai, első gyónó- és áldozói, bérmálkozói

Sok-sok év után a Felsővárosi plébánia tavaly visszavette irányítása alá a területén található iskolák hitoktatását. Azonban fel­­hív­juk a figyelmet, hogy azok az oda járó gyerekek, akik ide tar­toznak a mi plébániánkhoz, ide járnak, ter­mészetesen to­vább­ra is ké­szül­het­nek nálunk elsőgyónásra, elsőáldozásra, bér­málásra, várjuk őket mi­sé­re, ministrálni, min­den szolgálatra és ün­nep­re ezentúl is. Azonban talán kissé ne­hézkesebb is lehet a kom­mu­ni­káció a hittanórán ke­resztül, így kü­lö­nö­sen is hangsúlyosan kérjük, hogy itt a tem­plomban figyeljék nagyon a hirdetéseket! Az ön­kor­mányzati iskolákban és a református iskolákban ta­nu­ló és ide járó gyermekek kö­zül a harmadikosok és olyan nagyobbak, akik nem vol­tak még elsőgyónók, je­­lent­kez­het­nek el­ső­gyó­nás­ra és áldozásra való fel­készítésre, a nyolcadikosok pedig az esetleges új bér­málási cso­port­ba (lásd mind­járt a további hirdetést) szep­tem­ber folyamán. Jelentkezési lapokat itt lehet majd kérni!

Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson elsőáldozás

A tanév elején még egy utolsó kört teszünk és hirdetjük, főleg azért, mert pl. Harkakötönyből jelentős érdeklődés mutatkozott még. HA VAN MÉG OLYAN GYERMEK, BÁRMELY ISKOLÁBÓL, AKI LEGALÁBB HARMADIKOS, DE LEHET NAGYOBB IS, VAGY AKÁR MÉG KERESZTELETLEN IS, ÉS SZERETNE EZEN KIVÉTELES ALKALOMMAL MINDÖSSZE EGY ÉV A­LATT FELKÉSZÜLNI AZ ELSŐ SZENTGYÓNÁSRA ÉS SZENTÁLDOZÁSRA, HOGY A BUDAPESTI EUCHARISZTIKUS KON­GRESSZUSON LEGYEN ELSŐÁLDOZÓ, LEGYEN SZÍVES LEGKÉSŐBB HÁROM HÉTEN BELÜL, VAGYIS SZEP­TEM­BER 21.-IG EZT A SZÁNDÉKÁT JELEZNI, LEHETŐLEG SZEMÉLYESEN ZSOLT ATYÁNAK, VAGY AZ IRODÁN ÁT, DE EGYEZTETVE SZEMÉLYES MEGBESZÉLÉST IS ZSOLT ATYÁVAL. Számukra természetesen lesz egy nem túl megerőltető, de mégiscsak elvégzendő plébániai felkészülés is.

AKIK MÁR JELENTKEZTEK A BUDAPESTI ELSŐÁLDOZÁSRA, VAGY 2020-AS ITT­HONI ELSŐÁLDOZÁSRA, HÁROM KA­TE­GÓ­RI­ÁBA TARTOZNAK:

  • AKIK MÁR A TELJES FELKÉSZÜLÉST ELVÉGEZTÉK, VAGYIS MOST MÁJUSBAN LEHETTEK VOLNA ELSŐ­ÁL­DO­ZÓK, DE ELHALASZTOTTÁK, AZOK SZÁMÁRA KÜLÖNÖSEBB TEENDŐ EGYELŐRE NINCS, AZT LESZÁMÍTVA, HOGY A KÖZELJÖVŐBEN VÉGEZZÉK EL TANÉV ELEJI SZENTGYÓNÁSUKAT ÉS TERMÉSZETESEN JÁRJANAK SZENT­­MISÉRE. Az ő szüleik számára csak akkor lesz külön szülői értekezlet, amikor érdemlegesen új in­for­má­­ci­ó­kat kapunk.
  • AKIK A FELKÉSZÜLÉS FELÉNÉL TARTANAK, VAGYIS MOST MÁJUSBAN VOLTAK ELSŐGYÓNÓK, ÉS JÖVŐRE LESZ­­­NEK ELSŐÁLDOZÓK (ÉS ITT TULAJDONKÉPPEN MINDEGY, HOGY ITTHON, VAGY PESTEN LESZNEK VÁ­LASZ­­TÁ­SUK SZERINT ELSŐÁLDOZÓK), FOLYTASSÁK SZÉPEN A FELKÉSZÜLÉST A KATOLIKUS ÉS A KÖZ­PON­TI ISKOLÁBAN, (más iskolából való köztük jelenleg nincs), RÖVIDESEN A HITOKTATÓVAL EGYEZTETVE VÉ­GEZ­ZÉK EL TANÉV ELEJI GYÓNÁSUKAT, ÉS A HAVI EGY KÖZÖS FELKÉSZÜLÉSI ALKALMON VEGYENEK RÉSZT A PLÉBÁNIÁN. Az ő szüleik számára – budapesti elsőáldozók esetén – csak akkor lesz külön szülői értekezlet, ami­kor érdemlegesen új in­for­má­ci­ó­kat kapunk, az itthoni elsőáldozók esetén valamikor kora tavasszal.
  • AKIK ARRA JELENTKEZTEK, VAGY MÉG MOST HÁROM HÉTEN BELÜL JELENTKEZNEK, HOGY EGY ÉV ALATT KÉ­SZÜL­JENEK FEL A GYÓNÁSRA ÉS ÁLDOZÁSRA IS, ÉS BUDAPESTEN LESZNEK ELSŐÁLDOZÓK, HARMADI­KO­SOK VAGY NAGYOBBAK, AKIKNEK ELMARADT MÉG AZ ELSŐGYÓNÁS ÉS ÁLDOZÁS, AZ ELŐZETES TÁ­JÉ­KOZ­TA­TÁSNAK ÉS FEBRUÁRBAN KÜLDÖTT LEVELEMNEK MEGFELELŐEN, A PLÉBÁNIÁN LESZ KB. 2 HE­TEN­TE EGY ÓRÁS KIS FOGLALKOZÁS, VALAMINT A HAVI EGY KÖZÖS ALKALOM. Az ő szüleiknek lesz egy meg­­beszélés, rövid szülői értekezlet a jelentkezési határidő lejártával a felkészüléssel kapcsolatban, szep­tem­ber 30.-án este 6-kor a Közösségi Házban, majd amint érdemi információkat kapunk, még egy később a bu­da­pes­ti tennivalókkal kapcsolatosan.

Jelentkezés itthoni, a megszokott módon történő első gyónásra és áldozásra

Ter­­mészetesen lehetséges jelentkezni a megszokott módon zajló, nem budapesti elsőgyónási és elsőáldozási fel­ké­szítésre is. Akik nem Budapesten a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson és nem felgyorsított, egy éves fel­készüléssel akarnak a szentségekben részesülni, hanem a szokott módon, 2020-ban elsőgyónók és 2021-ben el­ső­áldozók kívánnak lenni. Vagyis azoknak, akik idén harmadikosok, (vagy nagyobbak, de még nem voltak első­gyó­nók) első gyónásra és más­­­­fél év múlva következő elsőáldozásra lehet jelentkezniük. Ter­mé­szetesen a szent­sé­gek­hez járulás a­lap­fel­té­te­­­­le a rendszeres templombeli jelenlét és a szentmiséken valamilyen, bár­mily apró szol­gá­lat vállalása. Idén is úgy lesz, hogy akik a szokott, itthoni, normál ritmusú két tanéves felkészülést választják, a har­ma­dikosok vagy olyan nagyobbak, akiknek elmaradt, elkezdik a készületet, tanév vége felé lesz az első szent­­gyó­násuk, majd folytatódik a készület az elsőáldozásra. Ha van, akit nem a mi templomunkban ke­resz­­teltek, a je­lentkezéssel EGYÜTT vagy mielőbb keresztelési anyakönyvi kivonatot is adjon le a keresztelés he­lyé­­ről!  Kérjük, hogy mielőbb jelentkezzenek azok a gyerekek, családok, akik ebben részt vennének! A jelentkezés a Szent József és a Központi iskolában, valamint a Sziládys felső tagozatos gyerekek esetén a hitoktatónál történik, az ön­kor­mány­­zati iskolákban tanulóknak pedig, akik a mi plébániánkhoz tartoznak, a plébánián. Ha az el­ső­gyó­násra je­lent­­ke­zők közül valaki NINCS MEG­KE­­RESZ­TEL­VE, AZT KÉRJÜK AZONNAL JELEZNI, ÉS ZSOLT A­TYÁ­VAL SZE­MÉ­­LYE­SEN EGYEZ­TET­NI.

Esetleg új bérmálási csoport

A nyáron volt, akikkel beszélgetve, felmerült annak igénye, hogy ha kel­­lő számú érdeklődő és jelentkező lenne, ne várjunk a jövő évig, hanem párhuzamosan elkezdhetné a fel­ké­szü­lést egy újabb bérmálási csoport is. Zsolt atya nyitott a gondolatra, hogy ha nem csak 2-3 érdeklődő részéről merül ez fel, péntek késő du-i vagy szombat reggeli időpontban vállalná egy újabb bérmálási felkészítő csoport el­in­dí­tá­sát is. Kérjük, ha van erre igény, jelezzük. Ha nincs elég jelentkező, akkor marad a szabályos, kétévenkénti, vagyis jö­vő őszi új indulás. Sze­re­tet­­tel vár­juk tehát azok jelentkezését, a­­­kik valóban ke­resztény életet szeretnének élni és ezt a bérmálással is kifejezni, plébániai kö­­zösségünk ta­nú­ság­te­­vő fiatal fel­nőt­teivé válni. Jelentkezhetnek olyan fiatalok, akik 2021. június 1.-én VAGY LEG­­ALÁBB 10. OSZTÁLYT VÉ­GEZ­NEK, VAGY PEDIG LEGALÁBB BETÖLTÖTT 16 ÉVESEK LESZNEK. Vagyis a je­len­le­gi nyolcadikosok is elkezdhetik a felkészülést. Jelentkezhetnek olyanok is, a­kik még nem voltak elsőáldozók se, vagy esetleg meg­keresztelve sin­csenek, a szük­séges feltételek teljesítésével e­zekben a beavató szentségekben is ré­sze­sül­het­nek, de azt fel­tét­le­nül jelezzék a legeslegelején, ha ez a helyzet. Saj­­­nos mindig mindenhol voltak olyanok is, akik egy­­ál­­talán nem vet­ték ko­mo­lyan a bérmálást, szent­mi­sén se vol­­tak, erkölcsi életük se volt keresztényi. Jó lenne, ha ilyen prob­lé­má­sabb esetekben nem ne­künk kellene fel­vi­lá­go­sí­tani ő­ket ar­ról, hogy így most még nem bérmálkozhatnak, csak majd később, ha már ko­mo­lyan veszik (hi­szen már nem kis gyermekek, és a bérmálásnak pont az a lényege, hogy maguknak kell dön­tést hozniuk a ke­­resz­tény é­let­ről!). Nagy szeretettel várjuk mindazokat, akik ko­mo­lyan gondolják. ÚJ JELENTKEZÉSI LAPOT ké­rünk kitölteni, amit a hitoktatóktól kérhetünk, az ön­kor­mány­zati iskolák nyolcadikosai vagy kö­zép­is­ko­lá­sai pedig itt a templomban, vagy az irodában. Az újak jelentkezési határideje október 1. A szükséges köny­vek árát majd jelezzük, de valakinek ez ne­héz­sé­­get okozna, jelezze, és megoldjuk szeretettel.

Elsőgyónó és elsőáldozó ruhák visszaadása

A tanév kezdetén újra hirdetjük, hogy még mindig van­nak, akik nem hozták vissza az elsőgyónó vagy elsőáldozó ruhákat. Kérjük szépen, hogy mielőbb, rendbe téve hoz­zuk vissza. Erre lehetőség van minden nap a szentmisék előtt és u­­tán, 17-17.30 közt és kb. 18-kor pár percig, vagy délelőtt 9-11 között az irodába. Feltétlenül í­ras­suk fel, hogy visszaadtuk. Kérjük szépen, szóljunk azoknak is, akik ma nem jöttek el, hogy a ruhákat hozzák vissza. Köszönjük.

Házassági jubileum

Idén október 20-án a 10-es szentmisében tartjuk tem­plo­munkban a ju­bi­láns háza­sok ünnepét. (Ter­mé­sze­tesen azokat a házaspárokat értjük ez alatt, akik a katolikus tem­plomban kö­töt­ték há­zas­sá­­gukat). Szeretettel vár­juk erre a misére mindazokat, akik 25, 40, 50, 55, 60, 65 éves há­za­sok. Kérjük, je­lent­kez­ze­nek névvel, címmel és telefonszámmal a sekrestyében vagy a plébánia irodájában. Olyan jubiláns házaspárok is je­lent­kezhetnek, akik nem a mi templomunkban kötöttek házasságot, de most itt laknak, és azok is, akik itt há­za­sod­tak ugyan, de már nem itt élnek. Természetesen a kö­zös ün­nep­lés mellett to­vább­ra is van mód ar­ra, hogy egy-egy jubiláns házaspár az évfordulóhoz közel külön is kér­­jen családi szentmisét és ju­bi­le­u­mi ál­dást.

Csütörtöki szentségimádások

A kedves hívek kérésére ismét elkezdjük a csütörtök du-i szent­ség­imá­­dásokat, még nem a héten, hanem csak szeptember 19.-én. Szentségkitétel kb. 11.55-kor lesz és tart a szent­mi­se kez­de­téig. Kérjük, iratkozzanak fel az imádkozók.

Idősebbek világnapja

Szeptember utolsó vasárnapján a 10 órai szentmisében az időseket is meg­ün­ne­pel­jük, de a többi misén is köszöntjük. Az ENSZ 1991-ben október el­sejét az Idő­sek Világnapjává nyilvánította.  Van né­hány templom, ahol vallási kö­zeg­ben is megemlékeznek erről az em­léknapról az október 1-hez legközelebb e­­ső szombaton vagy vasárnapon. Tavalyelőzz úgy gon­­doltuk, hogy tem­plomunk is csatlakozik ehhez a szép kez­de­­ményezéshez. Ezért idén is – most nem októberben, hanem az utolsó szeptemberi vasárnapon - a 10-es szent­mi­sében szeretnénk külön is i­má­val, verssel, pár kedves szóval, személyes áldással kö­szön­­te­ni az idő­sebbeket, a 60 éven fe­lü­li­e­ket, a nagyszülőket. Mindenkit sze­re­tet­tel várunk, hívjuk is is­me­rő­se­in­ket erre az al­­ka­lom­ra. 

Miseszándékok

Sze­ret­te­in­kért lehet szentmiséket kérni, beíratni a plé­bánia iro­­dá­já­ban. Évről-év­re csök­ken a szán­dékra mondatott szent­misék száma, pe­dig ennél többet, jobbat nem te­he­tünk el­hunyt sze­ret­te­­inkért! Ha­son­lóképpen alig-a­lig van hálából íra­tott szentmise – erről bő­vebben is szoktam szólni… Kérem, hogy töb­ben és többször él­­jünk ezzel a lehetőséggel! Egy­házmegyénkben na­gyon sok évig nem vá­l­to­zott a stó­la­dí­jak összege, ta­valy e­mel­ke­dett egy picit, de még ez­zel is Közép-Eu­rópa leg­ala­cso­nyabb díjai, az e­gész régióban ná­lunk a leg­ala­cso­­­nyabbak a stó­la­díjak.

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

 

Korábbi hirdetések

Miserend


Kiskunhalas

Vasárnap: 8:30, 10:00, 17:30

Első pénteken reggel 7:00-kor is van mise.

Első vasárnap az esti szentmise előtt másfél órával szentségimádás, majd rózsafüzér a templomban.

Balotaszállás

Minden vasárnap 11:00

Harkakötöny

Minden vasárnap: 8:30

Zsana

Minden vasárnap 9:45


Book your tickets

Starts