Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2019. November 24.
Évközi 34. vasárnap
Krisztus a Világmindenség Királya

A hét ünnepei a következők:

 

SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA SZE­MÉ­LYI TITKÁRA, STANISŁAW DZIWISZ BÍ­BOROS SZENTMISÉJE, LÁTO­GA­TÁ­SA

Kedves Hívek, kedves Testvérek! Egy­ház­köz­sé­gün­ket óriási megtiszteltetés érte. Több, mint egy éves egyez­te­tés után szerdán érkezett meg a végleges visszajelzés, hogy STANISŁAW Card. DZIWISZ bíboros, nyug. krakkói érsek, Szent II. János Pál pápa személyi titkára már krak­kói érsek korától mintegy 40 éven át, templomunkba lá­to­gat 2019. DECEMBER 15.-én du. 14 ÓRAKOR, és szentmisét mu­tat be, megáldja a II. János Pál oltár kő részét és a fest­ményt. Ő ajándékozta nekünk egy évvel ezelőtt Szent II. Já­nos Pál pápa vérereklyéjét. Kissé kellemetlen, hogy a visszajelzése csak most - elég későn - érkezett, elég sokáig volt függőben, hogy el tud-e jönni, egészségi állapota, kora függvénye is volt mindez. Bár a tervezett dátumot tudtuk, de a megerősítés csak most jött meg. A szentmise óráját Ő VÁLASZOTTA, mivel délelőtt érkezik meg a repülője, de es­te Budapesten már másik programja is van. Így ebben ne­künk alkalmazkodni kell.

Érdemes átérezni e látogatás súlyát, a megtiszteltetés mér­té­két. Dziwisz bíborost sokan éveken át hívják, leg­több­ször eredménytelenül, hiszen az egész világon számtalan hely­re várják és életkora, egészsége már nagyon keveset tesz lehetővé számára. Szinte hihetetlen, hogy nekünk igent mondott. Másrészt egyházközségünk 250 éve alatt még nem volt ilyen súlyú vendégünk - talán nem túlzó azt mondani, hogy ez csak pár lépéssel kevesebb, mint ha maga a Pápa látogatna el hozzánk!

Bí­boros sem volt még soha nálunk, de közöttük is kiemelkedő, a Szent Pápa legközelebbi munkatársa és egyik leg­jobb barátja egész életén át.

Nagyon szépen kérem, hogy ezt az ünnepet tartsuk nagyon fontosnak, a lehető legszélesebb ismeretségi kö­rünk­ben mozgósítsunk rá, hogy egyházközségünk válasza méltó legyen Bíboros Úr megtisztelő szeretetéhez, bi­zal­mához. Nagyon szépen kérem, hogy a szokatlan időpont ellenére, mindenki, akinek csak nagyon súlyos akadályba.

Sajnos rajtunk többé-kevésbé kívülálló okok miatt az oltár, amelynek felszentelésére hívtuk, csak részben ké­szült el - de ezt a hiányt pótoljuk azzal, hogy nagy szeretettel fogadjuk.

Nagy valószínűséggel erről az eseményről nem csak a helyi és megyei, hanem az országos és a lengyelországi sajtó, vagy akár a vatikáni lengyel is be fog számolni, így országosan és nemzetközi szinten is beszámolnak majd arról, hogyan fogadtuk neves-nemes vendégünket.

Nagyon szépen kérem, hogy mindenki, akinek tényleg súlyos akadályba nem ütközik, a szokatlan időpont mellett is jöjjön el a szentmisére! Háláljuk meg jelenlétünkkel Bíboros Úr nagylelkűségét! Hívjunk meg min­den­kit, aki szóba jöhet. Aki hitoktat, kérem szépen, amit csak lehetséges, próbálja meg megtenni, hogy az is­ko­lákban is terjedjen a hír, tanári karok, diákok között és szólítsanak meg minél több embert. A fíliákban é­lőket is kérem szépen, hogy lehetőség szerint minél több hívőt biztassanak, hogy aznap Halasra jöjjenek Bí­boros Úr szentmiséjére.

Nagyon szépen kérve, hogy karoljuk fel minél jobban ezt a szentmisét, hívok és várok mindenkit szeretettel és tisztelettel!

SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA SZE­MÉ­LYI TITKÁRA, STANISŁAW DZI­WISZ BÍ­BOROS

1939-ben született egy kis hegyvidéki lengyel faluban, a Tátra lábánál. Heten voltak testvérek, s apját korán, kilencéves korában elvesztette. Lelkében már a gimnáziumi évek idején érlelődni kezdett a papi hivatás gondolata. Arra vágyott, hogy pap lehessen, eszköz Isten kezében, ezért az érettségi után belépett a szemináriumba. Itt találkozott először Karol Wojtylával, a későbbi Szent II. János Pál pápával, aki erkölcsteológiát tanított. Pappá 1963-ban szentelte akkori krakkói érsekként Wojtyla, akinek három évvel később személyi titkára lett. Ebben a hivatalában élt mellette egészen a szent­atya 2005. április 2-án bekövetkezett haláláig. Ahogy e pillanatot idézi Egy élet Karol Wojtyla mellett címmel magyarul is megjelent emlékirataiban, a fehér kendőt II. János Pál arcára helyezve s az imában elmerülve újra átélte azt a negyven évet, amelyet a nagy ember mellett tölthetett egyszerű papként, egy „titok” közvetlen szemlélőjeként. Dziwiszt 2005. június 3-án XVI. Benedek pápa kinevezte Krakkó érsekévé, majd 2006. március 24-én bíborossá kreálta.

Stanisław Dziwisz nagy történelmi események tanúja, melyek nem kis mértékben Szent II. János Pál pápa tevékenysége alapján valósultak meg. Egész eddigi papi élete Szent II. János Pál pápához kötődött: 1966 októberétől a krakkói érsek, Karol Wojtyła titkára lett, akit 1978-ban kétszer is elkísért a pápaválasztó konklávéra. A második utazás döntőnek bizonyult: Karol Wojtyła bíboros pápaként Rómában maradt, és vele maradt titkára is – fogalmazott személyéről Erdő Péter bíboros 2017-ben. A bíboros karjaiba rogyott 1981. május 13-án II. János Pál, amikor a Szent Péter téren merényletet követtek el ellene. De ott imád­ko­zott 2005. április 2-án este is a pápa mellett, földi élete utolsó pillanataiban. Azóta is a Szent Pápa tisz­te­le­té­nek fáradhatatlan apostola.

A SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA OLTÁR FESTMÉNYE

Zsolt atya elképzelése alapján fes­tette Sáli Levente helyi művész, akinek sok fáradságát, jelentősen kedvezményes munkáját szívből kö­szön­jük.  A festmény előterében, mint erőteljes vezetőt látjuk Szent II. János Pál pápát fiatalok, mi­nis­trán­sok körében, hiszen számos nagyszerű tette mellett a Szentatya különösen is a fiatalok pápája volt, és e­gyik legnagyobb alkotása az Ifjúsági Világtalálkozók létrehozása. A háttérben a 2000-es jubileumi szentévi Ifjúsági Világtalálkozó szent kapuja látható a lemenő napban, ahogy az a valóságban is történt a pápa fiatalok közötti bevonulásakor. Rajta a feltámadó Krisztus alakjának pontos másolata.

A BÍBOROSI NAGYMISE MIATT DECEMBER 15.-ÉN NEM LESZ ESTI MISE!

Advent, Rorate, Gyertya­gyúj­­­­tás

Teg­nap es­­te kez­­dődött az Úr­jö­vet, az Ad­vent. Az adventi idő­­szak­­ban minden szom­bat este fél 6-kor lesz szent­­mi­­se, ün­­nepi gyer­­­tyagyújtással, dia­meditá­ció­val A TEM­PLOMBAN. Min­denkit vá­runk a gyer­tya­gyúj­tásra! Szá­mítsunk rá, hogy e­zek a szom­bat es­ti mi­­­sék kb. más­­­fél órát tartanak. Ha­­son­­ló­­­kép­­pen min­den hét­­köz­nap reg­­­gel 6-kor lesz ad­venti Rorate szentmise, min­­­dig rö­vid prédikációval a Közösségi Házban. Ad­vent­ben a vasárnap reggeli szent­miséken is lesz egy­sze­rű gyer­tya­gyújtás (nem ünnepélyes, mint szom­bat es­te). Használjuk fel e szent időt az el­­mé­lyü­lés­re, bé­kére.

Kávé, tea, keksz

A Rorate-misék után min­den­kit szeretettel várunk egy kávéra, teára, teasüteményre, szend­vicsre. Ezek gyors összeállításában és az elta­ka­rí­tás­ban köszönettel veszünk segítséget, és az eddigi évekhez ha­­sonlóan felajánlásokat is.

Mikulás

Jövő vasárnap a két reggeli szentmise között a gyermekeknek kis Mi­kulás-ünneplés lesz, Szent Miklós püs­­­­pök jó­­­ságára emlékezve. Akik a fél 9-esre jönnek, azok utána maradjanak, akik a 10-es misére jönnek, azok ér­kezzenek meg kb. 9.20-ra a templomba, hogy mise előtt vehessenek részt a Miklós-ünnepen.

Jócselekedetek, imák fája

Több templom ötletét követve arra bátorítanánk, kérnénk főleg a gyer­me­ke­­ket, ifjakat, de miért is ne? – a felnőtteket is, hogy az advent során az itt a templomba kitett díszes kosárba, ha gon­dolják, egy-egy karácsonyfadíszt hozzanak, amikor egy-egy szép jócselekedetet tesznek, vagy főleg, ha valakit si­kerül egy lépéssel közelebb segíteni Istenhez, valakiért imádkozni, jóra vezetni, a rossztól eltántorítani.  Akár pi­ci betűkkel egy filctollra a nevünk rövidítését is felírhatjuk a felajánlott díszre, vagy rajzolhatunk egy pici szí­vecs­két rá, ha jócselekedetként, kis keresztet, ha imakért tudjuk Jézusnak ajándékozni. Persze nem muszáj írni rá. E­zek az így felajánlott díszek egy templomi fára kerülnének, így az lehetne közösségünk adventi jótetteinek, imá­i­nak, mások Istenhez vezetésének fája. Nagyon örülnénk, ha sokan csatlakoznának, ha nagyon sok ima és jótett szü­letne az adventben, (ez a lényeg), és ha ez még a díszek gyűjtésében is megmutatkozna. (Egyénként a rorátén is gyűjtjük ezeket, de ott a gyerekek külön kis szentképes díszeket is tehetnek majd a kosárba, akik részt vesznek, ame­lyeket mi biztosítunk és abból a rorátés gyermekek, fiatalok fái kerülnek feldíszítésre).

Adventi városi gyertyagyúj­tás a főtéren

A négy adventi vasárnapon este 5-kor városi ün­ne­pé­lyes gyertyagyújtás lesz a főtéri pavilonnál, a városi adventi koszorúnál. A katolikus egyház idén a negyedik al­kal­mat tartja. Hirdessük, jöj­jünk minél többen, kapcsolódjunk be az énekekbe! Mindenkit szeretettel várunk!

Szeplőtelen Fogantatás főünnepe

Idén advent második vasárnapjára esik dec. 8, emiatt Róma központilag áthelyezte december 9.-re, hétfőre. Aznap reggel lesz Rorate az ünnepről és az esti mise is a fő­ün­nep­ről lesz, Mária tiszteletére. Ünnepeljük együtt ezt a szép Mária-ünnepet!

Adventi lelkigyakorlat

December 9-10-11-én, hétfő, kedd és szerda este, Ft. SEF­FER ATTILA, kiskőrösi esperes plébános atya tart­ja. Fél 5-től a vendég és a káplán atyák gyón­tatnak, és ha szükséges, a mise után is lesz gyón­tatás. A PRÉDIKÁCIÓ ALATT SZÜNETEL A GYÓN­TATÁS. KÉREK MIN­DEN­­KIT, AMI TE­HE­TI, MINÉL TÖBBEN VÉ­­GEZ­ZÉK EL SZENT­GYÓ­­NÁ­­SUKAT A LE­L­­­­­KI­GYA­KOR­LAT A­LATT, MERT EZ ERRE SZEN­­TELT IDŐ. Kér­jük, aki csak teheti, jöjjön el a lel­ki­gya­­­­korlatra 

Egyházmegyei naptár szerinti szentségimádás

Egy évben négyszer van az egyházmegye által előírt egész napos szent­ségimádás templomunkban, ebből az idei ne­gyedik DECEMBER 9 én van. Ez idén hétfőre e­sik, Megegyezés szerint december 9.-én dél­ben tesszük ki a Szentséget a Közösségi Ház­ban, ahogy csütörtökön szoktuk, és az esti misé­ig tart. Kérjük szépen, jelentkezzenek rá. MA ESTE NEM TARTUNK SZENTSÉGIMÁDÁST!   

Csütörtöki szentségimádások

A hí­vek kérésére szünetelnek, január közepén kezd­jük újra.  

Angyalbatyu

A Karitász szervezésében idén is országos kezdeményezés, hogy a vilá­gi Miku­lás­gyárhoz ha­son­lóan mi is gyűjtsünk aján­­dé­kot a szerényebb sorsú gyer­me­kek­nek. Egy cipősdobozban, vagy más jó cso­ma­go­lás­ban adhatjuk le. Jó állapotban lévő játékok, könyvek, apró aján­dék­­tár­­gyak, iskolaszerek, édesség, sapka, sál – ezek­kel mind nagy örömet szerezhetsz a rászoruló családoknak! Korábbi hirdetések

Miserend


Kiskunhalas

Vasárnap: 8:30, 10:00, 17:30

Első pénteken reggel 7:00-kor is van mise.

Első vasárnap az esti szentmise előtt másfél órával szentségimádás, majd rózsafüzér a templomban.

Balotaszállás

Minden vasárnap 11:00

Harkakötöny

Minden vasárnap: 8:30

Zsana

Minden vasárnap 9:45


Book your tickets

Starts